เปิดตัวศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย เปิดตัวศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre : TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พร้อมการเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญของกิจกรรมทางกายกับคนไทยบนชีวิตวิถีใหม่” จากนักบริหารนโยบาย นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล พูดคุยในประเด็น งานวิจัยและทิศทางของการพัฒนาด้านกิจกรรมทางกายของประเทศไทย เพื่อมุ่งหวังผนึกกำลังภาคีเครือข่ายฟื้นระดับการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยให้กลับคืนสู่ระดับปกติ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ม.มหิดล กล่าวต้อนรับ และความสำคัญของการโครงการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (2) รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (3) Professor Dr.Fiona Bull (บรรยายผ่านระบบ ZOOM) กล่าวถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในมิติของนานาชาติ และ (4) แพทย์ญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย (บรรยายผ่านระบบ ZOOM) กล่าวถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพและการมีกิจกรรมทางกายของประชากรไทย บนชีวิตวิถีใหม่ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์  (101) อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล   www.tpak.or.th

ชมภาพทั้งหมด >>