เทคนิคการวิเคราะห์การตายทางประชากรศาสตร์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากโรคโควิด 19

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์การตายทางประชากรศาสตร์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากโรคโควิด 19 (Direct and Indirect Method on Mortality in case of Covid 19)” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป คณะสาธารณสุขศาสตร์  Diponegoro University ประเทศอินโดนีเซีย