เข้าร่วามประชุม ณ ประเทศอังกฤษ

น.ส.กุลภา วจนสาระ นักปฏิบัติการวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม Abortion and Reproductive Justice Ulster University และนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "In Silence : Abortion Stigma and its Associated Sin in Thailand" ณ ประเทศอังกฤษ