เข้าร่วม “Workshop on Measuring Migration Costs for Low-Skilled Migrant Workers”

อ.ดร.ภก.ธีรธร ยูงทอง และ อ.ดร. เธนศ กิติศรีวรพันธ์ เข้าร่วม  Workshop on Measuring Migration Costs for Low-Skilled Migrant Workers และได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การวัดต้นทุนผลได้ของการย้ายถิ่นแรงงาน”  ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี  จัดโดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2557

ภาพกิจกรรม  www.facebook.com/media/set/?set=a.314482405367501.1073741887.280916412057434&type=1