เข้าร่วมประชุม Asian Population Association (APA)

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม The Asian Population Association (APA) ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2559 และ The Population Forum on “Future Directions in Asian Population Research” ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน