เข้าร่วมประชุม ณ ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง และ ผศ.ดร. มาลี สันภูวรรณ์ เข้าร่วมประชุม Multicultural Society: International Migration and Diversified Communities ณ ประเทศญี่ปุ่น