เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560: Prince Mahidol Award Conference 2017” โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ พร้อมคณะ นำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ เรื่อง “A Multi-level Analysis of the Failure of Social Integration on Mental Health Status of Migrant Workers in Thailand” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ