เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร เข้าร่วมประชุม Coordination Meeting (Research on Case Studies of Diversity Management and Human Capital Strategy) ณ สาธารณรัฐเกาหลี