เข้าร่วมทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

รศ.ดร.สุรีย์พร  พันพึ่ง  เข้าร่วมทำวิจัย และประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ “The Japan-ASEAN Collaborative Research Program on Innovative Humanosphere in Southeast Asia : In Search of Wisdom toward Compatibility Growth and Community in the World” (BRAIN-ASEAN) ณ ประเทศญี่ปุ่น