อ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์

อ.ดร.พจนา หันจางสิทธิ์ ร่วมประชุม The 45th Union World Conference on Lung Health และนำเสนอผลงานเรื่อง “Tuberculosis burden among the Thai elderly during 2003-2009” ณ ประเทศสเปน