อมรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Behavioral Economics/ Science”

ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา หัวหน้าโครงการ การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและการตัดสินใจเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพด้วยแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม กรณีศึกษา พฤติกรรมการเติมเค็มและหวานในอาหาร ในกลุ่มผู้ใช้บริการโรงอาหารของมหาวิทยาลัยมหิดล (Understanding the consumers’ decisions of healthy and unhealthy food and beverage products: A behavior economic design approach) และคณะ จัดอมรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Behavioral Economics/ Science” เพื่อเรียนรู้ทฤษฎี แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม และการนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ด้านต่างๆ โดยมี รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 36 ท่าน จากหน่วยงานสำคัญด้านนโยบายสุขภาพของประเทศ และร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Prof.Dr.Ivo Vlaev (Professor of Behavioural Science) จาก University of Warwick สหราชอาณาจักร ในหัวข้อเรื่อง How Behavior Economics/ Science support policies (theory and case studies) และ Research methodology using in Behavior Economics/ Science ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>