อบรม Online Migration Writing Workshop (Part 1)

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (MMC) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม Online Migration Writing Workshop (Part 1) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี Paul Statham และ อ.ดร.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ นำเสนอหัวข้อ “Thai women building their lives in Britain: “invisible” gendered and ethnic needs” ให้ความคิดเห็นโดย Assoc.Prof.Dr. Rosalia Sciortino และ ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ นำเสนอหัวข้อ “Working in sex work abroad: Case Studies in Transgender Women and Gay Men” ให้ความคิดเห็นโดย รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา