อบรม International Exchange Program under the Framework of Japan-Asia Youth Exchange Program in Science

น.ส.กาญจนา เทียนลาย นักวิจัยประจำสถาบันฯ พร้อมด้วย นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิจัยประชากรและสังคม จำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมอบรม International Exchange Program under the Framework of Japan-Asia Youth Exchange Program in Science (Sakura Exchange Program In Science) ณ Graduate School of Medicine, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น