อบรม ABACUS Qualitative

รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง พร้อมด้วย ผศ.ดร.มาลี สันภูวรรณ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เข้าร่วมอบรม ABACUS Qualitative ณ สาธารณรัฐกานา