อบรม เรื่อง “The Global Health Diplomacy Workshop (GHD)”

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา อาจารย์ประจำสถาบันฯ และ น.ส.นุชราภรณ์  เลี้ยงรื่นรมย์ นักวิจัยประจำสถาบันฯ จัดอบรม The Global Health Diplomacy Workshop (GHD) ณ องค์กรอนามัยโลก (WHO) ประเทศมัลดีฟส์