อบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี พร้อมด้วย น.ส.สุภรต์ จรัสสิทธิ์ และคณะ ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2/2560)” จำนวน 21 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องราชาวดี (326) และห้องคอมพิวเตอร์ (316) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>