อบรม “การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดอบรม  "การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562" ให้แก่บุคลากร โดยมี ผศ.ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับทีมวิทยากรจากงานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้โดยแบ่งเป็น 4 ฐาน คือ 1) แสงสุดท้าย 2) การเกิดเพลิงในครัวเรือน 3) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ 4) มือลั่น นอกจากนี้ ยังมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>