อบรม “การทบทวนวรรณกรรมเพื่อพัฒนาการบริหารงานประจำสู่งานวิจัย”

ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรม “การทบทวนวรรณกรรมเพื่อพัฒนาการบริหารงานประจำสู่งานวิจัย” จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานประจำสู่งานวิจัย (R2R: Routine to Research) ประจำสถาบันฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ในการพัฒนาการบริหารงานประจำสู่งานวิจัย (R2R: Routine to Research) ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>