อบรม “กลไกที่ทำให้งานวิจัยทางสังคมศาสตร์มีคุณภาพ”

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดอบรม “คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย: กลไกที่ทำให้งานวิจัยทางสังคมศาสตร์มีคุณภาพ” โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 53 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>