อบรมโปรแกรม ThaiJo

สถาบันฯ นำโดยคณะทำงานวารสารประชากรและสังคม (JPSS) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการบริหารจัดการวารสารออนไลน์ (ThaiJo) โดยทีมวิทยากรจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai-Journal Citation Index Centre) ณ ห้องราชพฤกษ์ (322) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>