อบรมโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-HDP#7)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-HDP#7) ระหว่างวันที่ 7-29 มิถุนายน 2565 จัดโดย กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบ Hybrid Meeting เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมเป็นอาจารย์จากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 30 คน ณ ห้องกันภัย ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set?vanity=IPSRMAHIDOLUNIVERSITY&set=a.502132835044131