อบรมเรื่อง Undocumented cross-border migrants from Cambodia to Thailand

ศูนย์การย้ายถิ่น มหิดล ภายใต้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Migrating out of Poverty Research Consortium (Global Studies), University of Sussex ประเทศอังกฤษ จัดอบรมเรื่อง “Undocumented cross-border migrants from Cambodia to Thailand” ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>