อบรมเรื่อง “Study Tour on Domestic Violence”

รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล พร้อมคณะ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมชาวอิหร่าน จำนวน 11 ท่าน ในการเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “Study Tour on Domestic Violence” ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลตตินั่ม ประตูน้ำ

ทั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ โดยมี รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความรู้ด้านกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว โดย ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันฯ ณ ห้องราชาวดี (326) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ