อบรมเรื่อง “Research Development and Grant Writing for Mekong Region Social Science Research”

สถาบันฯ ร่วมกับ The Asia Center, University of Utah จัดการอบรมเรื่อง “Research Development and Grant Writing for Mekong Region Social Science Research” ได้รับการสนับสนุนจาก The Henry Luce Foundation การอบรมครั้งนี้ รศ.ดร.อารี จำปากลาย เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากประเทศต่างๆ จำนวน 36 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ 

ชมภาพทั้งหมด >>