อบรมเรื่อง Public Health Evaluation (Part I)

รศ.ดร.สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ความร่วมมือ และการสร้างเครือข่าย และคณะ จัดอบรมเรื่อง Public Health Evaluation (Part I) เพื่อเป็นการสร้างทีมวิทยากรรุ่นใหม่ และพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ทางด้านการติดตามและประเมินผลในประเด็นการสาธารณสุข (Public Health Evaluation) ให้สามารถนำไปใช้ด้านงานวิจัย งานการเรียนการสอน และงานอบรมระยะสั้น ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อมารา สุนทรธาดา ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา เป็นวิทยากร ผศ.ดร.วากาโกะ ทาเคดะ อ.ดร.ณปภัช สัจนวกุล เป็นวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม อ.ดร.สรัญญา สุจริตพงศ์ อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด Dr. Truc Ngoc Hoang Dang เป็นผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพกิจกรรม