อบรมเรื่อง Manuscripts development process

อ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ และ ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะนักวิจัย Department of Population, Family and Reproductive Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health เพื่อเขียนบทความตีพิมพ์จากงานวิจัยโครงการ  "Trauma-informed, community-engaged violence prevention for Female Sex Workers in Thailand Trauma-informed, community-engaged violence prevention for Female Sex Workers in Thailand" และพัฒนาแนวทางความร่วมมือในการวิจัยในอนาคต ณ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health สหรัฐอเมริกา