อบรมเรื่อง “Applying Statistics in Social Sciences”

รศ.ดร.อารี จำปากลาย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมชาวพม่า จำนวน 3 ท่าน ในการเข้าร่วมการอบรมเรื่อง “APPLYING STATISTICS IN SOCIAL SCIENCES DELEGATES FROM UNIVERSITY OF PUBLIC HEALTH, MYANMAR” ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชาการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา