อบรมเรื่อง “วิถีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวใหม่”

รศ.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ พร้อมคณะ จัดการอบรมเรื่อง "วิถีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวใหม่" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 17 ท่าน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>