อบรมเรื่อง “ประเด็นทางจริยธรรมการวิจัยในคนกับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์”

รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และ ผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและจัดทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์ให้แแก่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่เคยผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 80 ท่าน ในการอบรมเรื่อง “ประเด็นทางจริยธรรมการวิจัยในคนกับการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์” จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และ 25-26 มิถุนายน 2564

ชมภาพทั้งหมด >>