อบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัย สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมในคน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัย สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยของสถาบันฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมพร้อมรับมอบประกาศนียบัตร จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องสระบัว (109)  ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ 

ชมภาพทั้งหมด >>