อบรมเรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว”

อาจารย์ ดร.ภก.ธีรธร ยูงทอง พร้อมคณะ จัดอบรมระยะสั้นเรื่อง “การสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลองการถดถอยสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลช่วงยาว” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 9 ท่าน  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (316) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ 

ชมภาพทั้งหมด >>