อบรมเรื่องประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จัดอบรมเรื่องประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 (1/2563) เพื่อเผยแพร่แนวทางและประเด็นสำคัญเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล กล่าวต้อนรับและเปิดงานอบรม รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา อ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย กล่าวขอบคุณและปิดงานอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 70 ท่าน ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพทั้งหมด >>