อบรมเชิงปฏิบัติการ “Writing for English-Language Journals in the Social Sciences and Health Sciences”

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ให้การต้อนรับ Associate Professor Jay Jordan, Chair Department of Writing and Rhetoric Studies, The University of Utah สหรัฐอเมริกา ในฐานะวิทยากร และคณะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “Writing for English-Language Journals in the Social Sciences and Health Sciences” ภายใต้โครงการ Mekong Scholars Program จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ร่วมกับ Asia Center, University of Utah โดยการสนับสนุนของ the Henry Luce Foundation เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงที่ศึกษาวิจัยในด้านประชากรและสุขภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย เป็นหัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง และ นางสาวเสาวภาค สุขสินชัย ร่วมดำเนินการ มีนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมจำนวน 9 ท่าน จากประเทศเมียนมา เวียดนาม ไทย และ อินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมพญาไท 2514 ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>