อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง In-country Data Coordinator Workshop

สถาบันฯ โดยกลุ่มคณะทำงานโครงการวิจัยเรื่อง "แรงงาน และทักษะของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" ร่วมกับ Education Development Center, Inc. (EDC) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Connecting the Mekong through Education and Training (COMET) In-country Data Coordinator Workshop ให้กับนักวิจัยในประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (พม่า, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา) เพื่อฝึกอบรมการเก็บข้อมูล เพื่อหากระบวนการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาทักษะของกำลังแรงงานในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการท่องเที่ยว ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ 

ชมภาพเพิ่มเติม >>