อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/ บทความวิชาการ”

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษอาวุโสสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/ บทความวิชาการ” โดยเป็นวิทยากรบรรยายกลุ่ม 2 : ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ณ ห้องสระบัว (109) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 1 โดยเป็นความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ 25 สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มภาคกลาง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา