อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ” Section 2 : ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ” Section  2 : ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรม ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 2 จัดโดย กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ชมภาพทั้งหมด >>