อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานระดับก้าวหน้า”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานระดับก้าวหน้า” (Advanced Routine to Happiness : Advanced R2H) ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรารถนา โกยทอง ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 86 ท่าน ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา