อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทํางาน (Routine to Happiness : R2H) ผ่านระบบออนไลน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทํางานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และทีม HAPPINOMETER จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทํางาน (Routine to Happiness : R2H) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 เพื่อสร้าง “นักสร้างสุของค์กร” ที่สามารถนําข้อมูลจากการสํารวจด้วย HAPPINOMETER ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรมตาม “แผนปฏิบัติการ: Action Plan” ได้อย่างมีเป้าหมายและมีทิศทาง โดยได้รับเกียรติจาก คุณพุทธพงศ์ วิมลพันธุ์ รองกรรมการจัดการ สายงานอำนวยการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดการอบรม และจัดหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม “องค์กรแห่งความสุข: ราชาเฟอร์รี่แห่งความสุข” จำนวน 30 ท่าน