อบรมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหว

วันที่ 5 กันยายน 2565 โครงการ “การพัฒนาเครื่องมือและหลักฐานเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบและตัดสินใจเชิงนโยบาย ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ” ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี อาจารย์ ดร. ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ เป็นหัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ เป็นหัวหน้าโครงการย่อย พร้อมด้วยทีมนักวิจัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลการเคลื่อนไหวด้วยแบบสอบถาม เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักวิจัยมีความเข้าใจกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เข้าใจเครื่องมืออย่างชัดเจน ทั้งแบบสอบถาม เครื่องมือวัดกิจกรรมทางกาย (Accelerometer) และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สามารถเก็บข้อมูลตามขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล