อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพจิตสู่การพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ ระยะที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพจิตสู่การพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่ ระยะที่ 3 จัดโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ (พระรามหก) กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสุข / สุขภาพจิตในพื้นที่ และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาเขียนเป็นรายงานทางวิชาการ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้สูงสุด