อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานโยบายการป้องกันและจัดการโรคอ้วน

ระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 รศ.ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์ รศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา อ.ดร.สพญ.สรัญญา สุจริตพงศ์ อ.ดร.ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ และผศ.ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด ร่วมเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการอบรม ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานโยบายการป้องกันและจัดการโรคอ้วน สำหรับผู้บริหารภาครัฐ จัดโดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนโดยโครงการ WHO-CCS NCDs ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี