อบรมหลักสูตร “Sakura Exchange Program in Science”

นางสาวสุภรต์ จรัสสิทธิ์ นักวิจัยประจำสถาบันฯ พร้อมด้วยนางสาวสุชิตา มานะจิตต์ และนายณัชพล อ่วมประดิษฐ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Sakura Exchange Program in Science” ณ ประเทศญี่ปุ่น