อบรมหลักสูตรที่ปรึกษาระดับสูง “โครงการสุขภาพมุ่งประสิทธิผล”

สถาบันฯ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาระดับสูง “โครงการสุขภาพมุ่งประสิทธิผล” โดยมี ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ พร้อมด้วย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร และ ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ อาจารย์ประจำสถาบันฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องสราญรมย์ (324) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>