อบรมหลักสูตรการยุติการรังแกนักเรียนหลากหลายทางเพศในโลกออนไลน์ รุ่นที่ 1

รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการยุติการรังแกนักเรียนหลากหลายทางเพศในโลกออนไลน์ รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะครู อาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา จากโรงเรียนในเขต กทม. และต่างจังหวัดเข้าร่วมจำนวน 25 คน จาก 12 โรงเรียน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการยุติการใช้วาทกรรมบนโลกออนไลน์ในการรังแกนักเรียนหลากหลายทางเพศ ที่สถาบันฯ ได้รับทุนวิจัยจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ภาพกิจกรรม >>