อบรมวิชาการนานาชาติ “Writing Workshop on Population Ageing Research in ASEAN”

ศาสตราจารย์ ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดอบรมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “Writing Workshop on Population Ageing Research in ASEAN” เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  โครงการอบรมได้รับทุนสนับสนุนจาก Mahidol-Norway Capacity Building Initiative for ASEAN (CBIA) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)  โดย รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก World Class Editor, Dr. William Summerskill, Senior Executive Editor of the Lancet ร่วมกับคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติจากประเทศไทย คือ นายแพทย์  วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, Senior Advisor สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ผศ.ดร. ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ จากคณะอักษรศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร. สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์ จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เขียนบทความด้านผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมจำนวน 16 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม และประเทศไทย จัด ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ​

ชมภาพทั้งหมด >>