อบรมวิจัยเรื่อง “แรงงานไทยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี”

น.ส.รีนา ต๊ะดี นักปฏิบัติการวิจัยของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรมวิจัยเรื่อง “แรงงานไทยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี” ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี