อบรมระยะสั้น “Qualitative Data Analysis by computer program”

ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี และ น.ส.สุภรต์ จรัสสิทธิ์ จัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์” โดยมี ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 11 ท่าน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ (316) ชั้น 3 สถาบันฯ