อบรมระยะสั้น เรื่อง “Research Methodology for Population and Development Studies”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง Research Methodology for Population and Development Studies  ณ ห้องราชพฤกษ์ (322) ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ ให้แก่คณาจารย์จาก Sherubtse College, The Royal University of Bhutan จำนวน 9 ท่าน โดยมี รศ.ดร.อมรา สุนทรธาดา และ ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เป็นวิทยากรหลัก 

ชมภาพทั้งหมด >>