อบรมระยะสั้น เรื่อง Quantitative and Qualitative Research Management and Data Analysis

รศ.ดร.อมรา สุนทรธารา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมชาวภูฏาน จำนวน 6 ท่าน ในการเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นเรื่อง " Quantitative and Qualitative Research Management and Data Analysis" ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ