อบรมระยะสั้น เรื่อง “วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวใหม่”

รศ. ฉันท์หทัย อาจอ่ำ พร้อมคณะ จัดการอบรมระยะสั้น เรื่อง “วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวใหม่” ให้แก่คณาจารย์ จำนวน 12 ท่าน จากสถาบันฯ การศึกษา ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันฯ

ชมภาพทั้งหมด >>